en ru

METRO (2012)

Description

Film. Metro
(2012)
Igor Tolstunov Production Company (Profit)

Supervisor/ art director — Boris Lutsyuk
Artists: Roman Chevozerov, Alexei Smolenchuk, Andrey Noskov, Michael Oshin, Anton Borisov, Eugeny Lukashevich, Alexandra Glukhova, Nadia Gorodetskaya , Nadia Dolgova, Alexander Chebotkin Valeriy Vdovin, Gleb Karpetkin Yuri Panibratchenko Irina Kovtun, Nikolai Pisarev
Producer — Arina Pikhtova
Сoordinator – Natalya Khayndrava